Nieuws verbod nieuw Stamrecht ?

 

3 oktober 2013

Het is zeer waarschijnlijk dat vanaf 1 januari 2014 het oprichten van nieuwe stamrecht BV’s verboden wordt. Eveneens zeer waarschijnlijk is het, dat bestaande stamrecht BV’s alleen in 2014 de mogelijkheid krijgen om het gehele stamrechtkapitaal in één keer tegen verlaagd tarief uit te keren.

Verlaagd tarief uitkeren stamrechtkapitaal, om welke bedragen gaat het waarschijnlijk?

Het verlaagde tarief bij het in één keer laten uitkeren van het stamrechtkapitaal zou kunnen bestaan uit een korting van 20% op de verschuldigde loon-/inkomstenbelasting. Voor verreweg het grootste deel van de stamrechtuitkeringen betekent dat 41,6% (52% min 20% van 52%). Hierbij moet u er rekening mee houden, dat de eerste twee belastingschijven maar voor een klein stukje uit belasting bestaan en voor de rest uit premies. In de eerste twee belastingschijven levert een korting dus bijna niets op. Het in één keer laten uitkeren van uw stamrechtkapitaal heeft dan ook alleen zin voor de derde schijf (33,6% in plaats van 42%) en voor de vierde schijf (41,6% in plaats van 52%).

Het verlaagde tarief zou ook kunnen bestaan uit het slechts in de belastingheffing betrekken van 80% van het opgenomen bedrag (zoals dat nu bij de levensloop gebeurt). In dat geval levert het in één keer laten uitkeren van het stamrechtkapitaal ook een fikse korting op in de eerste (laagste) twee belastingschijven

Advies en verwachtingen Meester Vos belastingadviseurs

Wij verwachten dat ongeveer 25% van de bestaande stamrecht BV’s ook daadwerkelijk haar hele kapitaal gaat uitkeren.

Wie kunnen beter niet in 2014 in één keer gaan uitkeren

  • Mensen die nu in het buitenland wonen en nu 5,85% en/of 10,85%Nederlandse loonbelasting betalen over de (gespreide) stamrechtuitkeringen of een laag buitenlands tarief.
  • Mensen die het geld aan zichzelf uitgeleend hebben als hypotheek en op het stamrechtkapitaal een goed rendement maken
  • Mensen die het geld bij elkaar willen houden om te investeren in een onderneming
  • Mensen die altijd in de 42% schijf zitten en daarnaast box 3 vermogen hebben boven het vrijgestelde bedrag. Tenzij er een laag bedrag in de BV zit.
  • Een groep mensen die nu of in de toekomst te maken gaan krijgen met de eigen bijdrage AWBZ. Voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ telt sinds dit jaar 12% van het box 3 vermogen (in plaats van 4%) mee als inkomen voor de bepaling van de eigen bijdrage. Voor een aantal mensen die het stamrechtkapitaal in 2014 in één keer laten uitkeren, geldt dus dat ze in de toekomst door hun hogere privévermogen een hogere eigen bijdrage AWBZ gaan betalen.
  • Mensen die denken dat er in de toekomst een “flat” tax komt. Boze tongen (we hebben het zelfs gehoord van mensen die bij het Ministerie van Financien werken) beweren dat de belastingkorting die in 2014 beloofd wordt een worst is die je wordt voorgehouden om in 2014 tegen een vermeende korting in één keer af te rekenen terwijl er dan na 2014 een vast tarief in de inkomstenbelasting komt van 37% . Het afschaffen van de heffingskorting voor hogere inkomens kan hier een indicatie voor zijn.

 Wie kunnen beter  wel in één keer gaan uitkeren

  • Mensen die nu of in de toekomst stamrechtuitkeringen (gaan) doen tegen 52% loon/inkomstenbelasting en een laag bedrag aan stamrechtkapitaal in hun stamrecht BV hebben.
  • Mensen met een dermate laag bedrag in de stamrecht BV dat de kosten van de BV niet meer opwegen tegen de voordelen van de BV maar die normaal gesproken nog jaren moeten uitkeren op basis van de 1% sterftekans.

Wat zijn de twijfelgevallen

Mensen met een hoog bedrag in de stamrecht BV, die later bij gespreide uitkering 52% gaan betalen. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat direct uitkeren gunstig is. Het belastingtarief is voor hen 41,6% ineens, in plaats van 52% later.

Bij een bedrag van bijvoorbeeld 250.000 Euro levert dat een netto voordeel op van: 250.000 maal 52% min 41,6%,  is 26.000 Euro netto. Echter na uitkering van het bedrag valt de resterende 146.000 Euro in box 3 in de vermogensbelasting (een klein deel is, als u geen ander vermogen heeft overigens vrijgesteld).
De vermogensbelasting bedraagt in dit geval dan 146.000 maal 1,2% is 1.752 Euro. Het rendement op het geld is op de bank ongeveer 1,9% (op 3 oktober 2013 de dag dat ik dit artikel schrijf).
Het netto rendement op het geld is dan 146.000 maal (1,9% min 1,2%) is 1.022 Euro
In de BV ligt de belastingdruk op de rente tussen de 40% en de 52%. Laten we uitgaan van die 52%. Deze heffing is echter uitgesteld, wat op zich weer een voordeel is. Dat voordeel vergeten we ook.
Het netto rendement op het geld is dan 250.000 maal (1,9% min 40% van 1,9%) is 2.850 Euro.
Het kapitaal in de BV komt dus het eerste jaar 1.828 Euro netto voordeliger uit dan in privé.
Dat voordeel neemt ieder jaar als er geen geld opgenomen wordt (door rente op rente) toe. Het neemt uiteraard af indien er geld uit de BV opgenomen wordt om van te leven.

Conclusie:  als u in 2014 in één keer afrekent met de fiscus tegen 41,6% in plaats van 52% dan bent u dat voordeel als u het geld in privé op de bank zet binnen een jaar of acht weer helemaal kwijt.

NB: dit geld niet voor kleine stamrecht BV’s. Daar geldt in principe dezelfde rekenregel, alleen wegen de (administratie) kosten van het aanhouden van de BV verhoudingsgewijs veel zwaarder.

Wat zijn de echte probleemgevallen

Problematisch zijn stamrecht BV’s waarin niet de hele stamrechtaanspraak gedekt is.

Bijvoorbeeld

Debet
Banksaldo                                 100.000

Credit
Aandelenkapitaal                      18.000

Verliessaldo                              118.000 -/-
Stamrechtverplichting              200.000
Totaal                                          100.000

Je krijgt 20% korting als je het hele stamrecht in één keer uitkeert. Wat is hier nu het hele stamrecht. 200.000 of 100.000 of 125.000?
200.000 uitkeren is onmogelijk voor de klant te realiseren, want er is geen geld.
100.000 uitkeren en verdere kwijtschelding van de verplichting omdat deze niet voor verwezenlijking vatbaar is, zou een prima resultaat zijn.

De fiscus zou echter ook kunnen roepen, keer maar 125.000 uit, dan betrek ik 100.000 daarvan in de heffing en ik scheld 75.000 kwijt in plaats van 100.000. Het direct uitkeren geeft dan geen belastingvoordeel.

Welke van de drie het wordt zal nog moeten blijken.

Maatwerk

Het blijft maatwerk om te kijken wat het gunstigst voor u is. Om u een voorbeeld te geven, deze BV voldoet niet aan één van de hiervoor aangeven criteria, toch kun je haast in één oogopslag zien dat deze BV wel in één keer moet gaan uitkeren in 2014.

Debet

Banksaldo                                                                    82.000
Vordering (consumptief) op aandeelhouder       118.000
Totaal                                                                          200.000

Credit
Stamrechtverplichting                                              200.000

De consumptieve schuld aan de BV (die als een molensteen om de privé nek hangt) is in één keer weg als je hier alles in één keer uitkeert.

Vervolgstappen en vragen ?

Als u individuele vragen heeft over het wel of niet in één keer uitkeren van uw hele stamrecht in 2014, dan kunt u bij ons terecht. Ook voor de uitvoering van de éénmalige uitkering of de liquidatie van uw BV in 2014 kunt u bij ons terecht.

NB:  u bent van ons gewend dat we kleine vragen van bestaande klanten uit coulance vaak niet in rekening brengen. In dit geval brengen we alle tijd die we besteden aan vragen over de eenmalige uitkering uit de BV of opheffing van de BV echter wel in rekening. Als 2.000 klanten ons ieder maar 20 minuten zouden bellen of mailen, dan is er al een half manjaar aan de voor ons duurste uren-categorie door ons besteed. Wij kunnen dus niet anders. Vanzelfsprekend houden wij al onze klanten via de website of mail op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.